ความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

          บริษัทล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2555 ด้วยแนวคิดที่ว่า บริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากความชำนาญเฉพาะด้าน ดังนั้น ทีมบริหาร จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทฯโดยดึงความชำนาญใน 3 ด้านมาเป็น งานบริการให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการในด้าน งานบริหารทรัพยากรบุคคล, งานคลังสินค้า และ จัดส่ง, งานสารสนเทศ เพื่อเป็นบริษัทฯ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงงานใน 3 ด้านนี้ โดยเน้นที่ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก และให้บริการในลักษณะของการตรวจสอบและรายงานได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางระบบสารสนเทศและรายงานประจำเดือน โดยผ่านการทำความเข้าใจในขอบเขตของการทำงานแต่ละบริษัทฯ และแต่ละด้านของงานเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละบริษัทฯ

          โดยบริษัทฯ มี vision ดังนี้ " เราจะเป็นผู้ให้บริการในด้านการวางแผนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร เพื่อการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม " และ ใช้นโยบายในการบริการ ที่ชัดเจนและสามารถตรวจ    สอบได้ และ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบ โดยการปฏิบัติงานจะยึดถือ ความถูกต้อง และ การมีมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทีมทำงานจะปฏิบัติงานด้วยความชัดเจนแต่ยืดหยุ่นให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Visitors: 7,388